๑. บริการลานจอดรถ (ความจุ ๑๑๕ คัน)

         ๑.๑ ประตูทางเข้าด้านข้าง (ฝั่งซอยจุฬาฯ ๑๒) จะเปิดบริการให้รถเข้าจอดสมาคมฯ ในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ ๒ เวลา เฉพาะวันธรรมดา ช่วงเช้า เวลา ๗.๐๐ – ๙.๐๐ น. และช่วงเย็น เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

๑.๒  อัตราบริการให้เช่าจอดรถรายวัน จอดฟรีไม่เกิน ๑๕ นาที ๒ ชั่วโมงแรก ๒๐ บาท ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ ๑๐ บาท

 

๒. อัตราการจัดเก็บค่าใช้สถานที่สมาคมฯ

สถานที่ ค่าใช่จ่าย
ในเวลาราชการ

ระหว่างเวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

(ไม่เกิน ๖ ชม.)

นอกเวลาราชการ/วันหยุดเสาร์-อาทิตย์

ระหว่างเวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. หรือ ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.

(ไม่เกิน ๖ ชม.)

ห้องประชุม ๑๐๖

พื้นที่ ๔๓ ตร.ม. ( ๑๖ คน)

บุคคลทั่วไป :

สมาชิก อาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ:

๑,๙๐๐

๑,๕๐๐

ห้องประชุม ๒๐๖

พื้นที่ ๑๓๘ ตร.ม. ( ๖๕ คน)

บุคคลทั่วไป :

สมาชิก อาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ:

๑๐,๕๐๐

๘,๐๐๐

บุคคลทั่วไป :

สมาชิก อาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ:

๑๑,๐๐๐

๘,๕๐๐

ห้องจัดเลี้ยง ๑

พื้นที่ ๓๘๐ ตร.ม. ( ๓๐๐ คน)

บุคคลทั่วไป :

สมาชิก อาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ:

๑๖,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

บุคคลทั่วไป :

สมาชิก อาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ:

๑๗,๐๐๐

๑๔,๐๐๐

ห้องจัดเลี้ยง ๒ (ตึกใหม่)

พื้นที่ ๑๗๘ ตร.ม. ( ๑๓๐ คน)

บุคคลทั่วไป :

สมาชิก อาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ:

๑๑,๐๐๐

๘,๕๐๐

บุคคลทั่วไป :

สมาชิก อาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ:

๑๒,๐๐๐

๙,๕๐๐