สมาคมนิสิตเก่าคณะ

1. สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. สมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7. สมาคมนิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11. สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13. สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14. สมาคมนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15. สมาคมนิสิตเก่าสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16. สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17. สมาคมนิสิตเก่าคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18. สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19. สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                        สยามบรมราชกุมารี

20. ชมรมนิสิตเก่าจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย