บริจาคทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน

สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี  “มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ”

ธนาคารธนชาต สาขามาบุญครอง เลขที่บัญชี ๐๐๔-๖-๐๙๔๒๒-๙ ประเภทออมทรัพย์

 

และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อและที่อยู่เพื่อการออกใบเสร็จมาที่

  • โทรสาร ๐๒-๒๑๖-๑๒๙๘, ๐๒-๒๑๕-๖๔๑๘ หรือ email : office@chula-alumni.com

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

นางรัตติยา ทุ่มโมง

โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๕-๓๔๘๘, ๐๒-๒๑๕-๖๒๐๓ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐๒-๒๑๕-๖๔๑๘

Email : office@chula-alumni.com