บริจาคโครงการ ๑,๐๐๐ บาทต่อ ๑ วันเกิด

สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

  • ชื่อบัญชี  “โครงการจุฬาฯ ๑,๐๐๐ บาทต่อ ๑ วันเกิด”

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์

เลขที่บัญชี ๐๓๘-๔-๓๖๗๙๓-๘ ประเภทออมทรัพย์

 

  • ชื่อบัญชี “โครงการจุฬาฯ ๑,๐๐๐ บาทต่อ ๑ วันเกิด”

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์

เลขที่บัญชี ๐๓๘-๓-๐๘๕๓๖-๓ ประเภทกระแสรายวัน

 

และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อและที่อยู่เพื่อการออกใบเสร็จมาที่

  • โทรสาร ๐๒-๒๑๖-๑๒๙๘, ๐๒-๒๑๕-๖๔๑๘ หรือ email : office@chula-alumni.com

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

นางรัตติยา ทุ่มโมง

โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๕-๓๔๘๘, ๐๒-๒๑๕-๖๒๐๓ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐๒-๒๑๕-๖๔๑๘

Email : office@chula-alumni.com