1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2.พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่


3.พื้นที่วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน จังหวัดน่าน


4.พื้นที่วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ จังหวัดน่าน


5.พิพิธภัณฑ์พระตำหนักจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี


 6.โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี