ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่องขยายระยะเวลาการเสนอชื่อสมาชิกวิสามัญเป็นผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 ธันวาคม 2018   ข่าว, ข่าวสนจ.