ขั้นตอนการเสนอชื่อ/สมัครเป็นผู้มีสิทธิรับคัดเลือกเป็นกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2562-2564

18 ธันวาคม 2018   ข่าว, ข่าวสนจ.

1.กรรมการอำนวยการ สนจ.

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) จะครบวาระการบริหารสมาคมในวันที่ 30 พ.ค. 2562 และจะมีการคัดเลือกกรรมการอำนวยการชุดใหม่ในที่ประชุมใหญ่สามัญ ในเดือน พ.ค. 2562

กรรมการอำนวยการ สนจ. มีจำนวนรวมไม่เกิน 65 คน ประกอบด้วย

 • เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ สนจ. 15 คน และจะเลือกกันเอง 1 คนเป็นนายก สนจ.
 • นายกของสมาคมนิสิตเก่าคณะต่างๆ สมาคมนิสิตเก่าหอพักฯ ประธานภาค รวม 26 คน
 • แต่งตั้งเพิ่มโดยนายก สนจ.อีกไม่เกิน 24 คน

*** นายก สนจ. เป็นกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในสภามหาวิทยาลัย (อาจต้องแจ้งทรัพย์สินต่อปปช.)

2.แนวทางการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหานิสิตเก่าที่เป็นสมาชิกวิสามัญ และมีคุณสมบัติเหมาะสมไม่น้อยกว่า 30 คน มาให้ที่ประชุมใหญ่ลงคะแนนเลือกตั้ง และให้ผู้มีคะแนนสูงสุด 15 คนแรกมาเป็นกรรมการอำนวยการชุดแรกและเลือกนายกสมาคมกันเองจาก 15 คนนี้

กรรมการสรรหาได้หารือผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าคณะต่างๆ มีข้อสรุป คือ

 • มหาวิทยาลัยเห็นเป็นเรื่องสำคัญมากที่ สนจ. จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างการทำงานที่เป็นอุปสรรค์ในระบบ ราชการ เพื่อให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
 • ให้ช่วยกันเชิญชวนนิสิตเก่าที่มีความสามารถ มีความคิดทันสมัย เป็นคนยุคใหม่ คนหนุ่ม คนสาว จากทุกภาคส่วนเสนอตัวเป็นกรรมการอำนวยการ สนจ. ชุดใหม่ เพื่อสนับสนุนให้จุฬาฯขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของนิสิตเก่าทุกภาคส่วน ทุก generation
 • เปลี่ยนแนวคิดการบริหาร สนจ. ให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน สร้างเครื่องมือใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ กิจกรรมใหม่ๆ โดยไม่จำเป็นต้องติดยึดกับรูปแบบกิจกรรมเดิม เพื่อเป็นหลักนำสังคม ดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของสถาบัน

3.คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือเสนอชื่อตนเอง เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการอำนวยการ สนจ. จะต้องเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคม (คือสมาชิกสามัญที่ได้ชำระค่าบำรุงสมาคมครั้งเดียวเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาทแล้ว)

สมาชิกสามัญได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

 • เคยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดำรง หรือเคยดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและคณาจารย์ประจำของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบสมาชิกภาพวิสามัญ และหมายเลขสมาชิกได้ที่

http://membership.chula-alumni.com/check

4.การเสนอชื่อเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอำนวยการ สนจ.

ประกาศของคณะกรรมการสรรหา แบบฟอร์มการเสนอชื่อ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

http://www.cuaa.chula.ac.th/blog/3997

ผู้สมัครสามารถส่งแบบเสนอชื่อที่ลงนามแล้วพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. (ประกาศคณะกรรมการสรรหา http://www.cuaa.chula.ac.th/blog/4118) ตามช่องทางดังนี้

 • ส่งแบบเสนอชื่อด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์*

ที่อยู่ : สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 • ส่งแบบเสนอชื่อทาง e-mail** โดยสามารถสแกนใบเสนอชื่อที่ลงนามแล้ว พร้อมแนบ file ภาพ digital ส่งทาง e-mail มาที่ office@chula-alumni.com และให้ส่งต้นฉบับมาที่สมาคมภายหลัง

*    การส่งแบบเสนอชื่อทางไปรษณีย์วันที่ลงในตราประทับจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางต้องไม่ช้ากว่า วันที่ 31 มกราคม 2562

** การส่งแบบเสนอชื่อทาง e-mail นับจากวันที่ส่งออกของหนังสือต้องไม่ช้ากว่าวันที่ 31 มกราคม 2562 เช่นกัน

5.การสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ

Download ใบสมัครสมาชิกวิสามัญที่ http://www.cuaa.chula.ac.th/members/privileges

สามารถสแกนใบสมัครที่ลงนามแล้ว พร้อมแนบหลักฐานการเป็นนิสิตเก่า ภาพถ่าย digital พร้อมสำเนาสลิปการโอนค่าสมาชิกมาที่ office@chula-alumni.com

(โอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชี เลขที่บัญชี 038-2-47850-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์)