การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเสวนาเรื่อง “จากตึกบัญชาการฯ ถึงอนุสาวรีย์ทหารอาสา”

8 พฤศจิกายน 2018   ข่าว, ข่าวมหาวิทยาลัย, ข่าวสนจ.

 


เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเนื่องในโอกาสบรรจบ 100 ปี แห่งชัยชนะของสยามในสงครามโลกครั้งที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ กำหนดจัดการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและจัดเสวนาเรื่อง “จากตึกบัญชาการฯ ถึงอนุสาวรีย์ทหารอาสา” โดย ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ และ ผศ.ดร. พีรศรี โพวาทอง ขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00-18.45 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ นี้