ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง การเสนอชื่อสมาชิกวิสามัญเป็นผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔

26 ตุลาคม 2018   ข่าว, ข่าวสนจ.

              

แบบเสนอชื่อสมาชิกวิสามัญ

– ข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๕๓