การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐

6 November 2017   ข่าว, ข่าวมหาวิทยาลัย, ข่าวสนจ.

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รอบชิงชนะเลิศ

                สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ  ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐  รอบชิงชนะเลิศ  เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ  หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปมทอง มาลากุล  ณ  อยุธยา  รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวต้อนรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์   พุกผาสุข  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  นายสหรัฐ  บุญโพธิภักดี   นายกสมาคม กล่าวขอบคุณ   และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์   กล่าวเปิดการประกวด  มีนิสิตนักศึกษา   ที่ผ่านการคัดเลือกจากภูมิภาคต่างๆ  เข้าร่วมประกวด  รวม ๒๘ คน  จาก ๒๒ สถาบัน  โดยผู้เข้าประกวดต้องแสดงสุนทรพจน์ทั้งในหัวข้อที่เตรียมตัวมา คือ  “โลกและไทยเป็นสุขทุกถิ่น  ด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งนวมินทราชา”   และผ่านการคัดเลือกได้แสดงสุนทรพจน์รอบฉับพลันในหัวข้อ  “ความตั้งใจจริงและไม่ประมาท  คือโอกาสนำสู่ความสำเร็จ”   จำนวน ๒๗ คน จาก ๒๒ สถาบัน คือ  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมชมการประกวดประมาณ ๖๐๐ คน  โดยมีผลการประกวดและเงินรางวัลดังนี้

ผลการประกวด

ชื่อ-สกุล

สถาบัน

ทุนการศึกษา

 ชนะเลิศ  นายธีระวัฒน์ ชูรัตน์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

๕๐,๐๐๐ บาท

 รองชนะเลิศ  นางสาวญาณิศา สาคะศุภฤกษ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๐,๐๐๐ บาท

 รองชนะเลิศ  นางสาวปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒๐,๐๐๐ บาท

 ชมเชย  นายสมชาย ทุนมาก  มหาวิทยาลัยนเรศวร

๑๐,๐๐๐ บาท

 “พอใจ ชัยะเวฬุ”  นายนาวิน ฉิมพาลี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๕,๐๐๐ บาท

                ขอเชิญชมภาพบรรยากาศการประกวดทั้งรอบคัดเลือกและ  รอบชิงชนะเลิศ  รวมทั้งการแสดงสุนทรพจน์ของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙  เอ็มคอตเอชดี  ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐   เวลาประมาณ ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.รอบคัดเลือกภูมิภาค

การประกวดรอบคัดเลือกภาคใต้

               เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ  ห้อง Auditorium   อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  หัวข้อ   “ชุมชนเข้มแข็ง  รัฐร่วมแรงสนับสนุน  ย่อมเกิดคุณแก่ชาติ”   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน  ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  กล่าวต้อนรับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์   พุกผาสุข  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  และนายอวยชัย   อินทร์นาค  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวเปิดการประกวดมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด  จำนวน ๑๐ คน จาก ๖ สถาบัน  และผ่านการคัดเลือกได้แสดงสุนทรพจน์รอบฉับพลัน ในหัวข้อ  “ความรู้คือขุมทรัพย์นับอนันต์”  จำนวน ๑๐ คน  โดยมีผู้สนใจเข้าชมการประกวดประมาณ ๒๐๐ คน  โดยมีผลการประกวดดังนี้

ผลการประกวด ชื่อ-สกุล สถาบัน ทุนการศึกษา
  ชนะเลิศ   นางสาวมนฤดี ดำเอี่ยม   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ๖,๐๐๐ บาท
  รองชนะเลิศ   นางสาววรรณธิดา สามสี   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ๔,๐๐๐ บาท
  ชมเชย   นางสาวอนุทัย บุษบา   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ๒,๐๐๐ บาท


การประกวดรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

               เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐  ณ  ห้อง ๓-๒๐๖ อาคาร ๓  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ขอนแก่น หัวข้อ   “วิชาการประสานความรอบรู้ นำสู่ความสำเร็จ”   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา   พุคยาภรณ์   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น   กล่าวต้อนรับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  พุกผาสุข   ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  และนายพงษ์ศักดิ์   ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวเปิดการประกวด  มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด  จำนวน ๑๗ คน จาก ๓๑ สถาบัน  และผ่านการคัดเลือกได้แสดงสุนทรพจน์รอบฉับพลันในหัวข้อ  “ความพอเหมาะพอดี ช่วยชีวีทวีสุขจำนวน”   ๑๙ คน  โดยมีผู้สนใจเข้าชมการประกวดประมาณ ๒๐๐ คน  โดยมีผลการประกวดดังนี้

ผลการประกวด ชื่อ-สกุล สถาบัน ทุนการศึกษา
  ชนะเลิศ   นางสาวปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๖,๐๐๐ บาท
  รองชนะเลิศ   นายจักรกฤษณ์ จันทเรือง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๔,๐๐๐ บาท
  รองชนะเลิศ   นายเกริกพล ขันทะศรี   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๔,๐๐๐ บาท
  ชมเชย   นายเกียรติชัย ราชจินดา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๒,๐๐๐ บาท
  ชมเชย   นายศุกร์สันต์ สมมาตย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ๒,๐๐๐ บาท


การประกวดรอบคัดเลือกภาคกลาง

                เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หัวข้อ   “ลดโลกร้อน ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า”   โดยมี ดร.ณรงค์เดช   รัตนานนท์เสถียร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  กล่าวต้อนรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์   พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ นายณรงค์   รักร้อย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี   กล่าวเปิดการประกวด มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด  จำนวน ๓๒ คน จาก ๑๗ สถาบัน  และผ่านการคัดเลือกได้แสดงสุนทรพจน์รอบฉับพลันในหัวข้อ   “ไม่ย่อท้อและอดทน ส่งผลสู่ความสำเร็จ”   จำนวน ๒๑ คน  โดยมีผู้สนใจเข้าชมการประกวดประมาณ ๔๐๐ คน  โดยมีผลการประกวดดังนี้

ผลการประกวด ชื่อ-สกุล สถาบัน ทุนการศึกษา
 ชนะเลิศ   นางสาวสวิตา หวานล้ำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๖,๐๐๐ บาท
 รองชนะเลิศ  นางสาวสุดธิดา จันทร์เหม  มหาวิทยาลัยศิลปากร ว.พระราชวังสนามจันทร์ ๔,๐๐๐ บาท
 รองชนะเลิศ  นักเรียนนายร้อยพิพัฒน์ อุ่นแสน  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๔,๐๐๐ บาท
 ชมเชย  นายธีระวัฒน์ ชูรัตน์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๒,๐๐๐ บาท
 ชมเชย  นายมาโนช พลายละหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๒,๐๐๐ บาท
 ชมเชย  นักเรียนนายร้อยตำรวจธรรณธร และอรุณ  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๒,๐๐๐ บาท


การประกวดรอบคัดเลือกภาคเหนือ

                เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหัวข้อ  “พอเพียง แบ่งปัน ทุกชีวันจะเป็นสุข”  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย   มุ่งไธสง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  กล่าวต้อนรับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.พรทิพย์   พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  กล่าวเปิดการประกวด  มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด  จำนวน ๒๓ คน จาก ๑๒ สถาบัน  และผ่านการคัดเลือกได้แสดงสุนทรพจน์รอบฉับพลันในหัวข้อ   “ชีวิตจะเจริญมั่นคง ถ้าซื่อตรงต่อหน้าที่ ”   จำนวน ๑๗ คน  โดยมีผู้สนใจเข้าชมการประกวดประมาณ ๕๐๐ คน  โดยมีผลการประกวดดังนี้

ผลการประกวด ชื่อ-สกุล สถาบัน ทุนการศึกษา
 ชนะเลิศ  นายสมชาย ทุนมาก  มหาวิทยาลัยนเรศวร ๖,๐๐๐ บาท
 รองชนะเลิศ  นายนาวิน ฉิมพาลี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๔,๐๐๐ บาท
 รองชนะเลิศ  นายรัตนโชค ผาคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๔,๐๐๐ บาท
 ชมเชย  นางสาวชญานิศ บุญภักดี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๒,๐๐๐ บาท
 ชมเชย  นายนัธวินทร์ ทองย้อย  มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒,๐๐๐ บาท


การประกวดรอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร

                เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   ณ  หอประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หัวข้อ  “ทุกปัญหาแก้ได้ ด้วยรู้รัก สามัคคี”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กล่าวต้อนรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ นายสหรัฐ  บุญโพธิภักดี  นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวเปิดการประกวด  มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด  จำนวน ๔๐ คน จาก ๒๓ สถาบัน  และผ่านการคัดเลือกได้แสดงสุนทรพจน์รอบฉับพลันในหัวข้อ  “รู้จักรับ รู้จักให้ สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ”  จำนวน ๒๑ คน  โดยมีผู้สนใจเข้าชมการประกวดประมาณ ๒๐๐ คน  โดยมีผลการประกวดดังนี้

ผลการประกวด ชื่อ-สกุล สถาบัน ทุนการศึกษา
 ชนะเลิศ  นางสาวญาณิศา สาคะศุภฤกษ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๖,๐๐๐ บาท
 รองชนะเลิศ  นางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๔,๐๐๐ บาท
 ชมเชย  นายแมน คล้ายสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒,๐๐๐ บาท
 ชมเชย  นายธรรมัตน์ เกตุอินทร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ๒,๐๐๐ บาท
 ชมเชย  นางสาวเสาวภาคย์ รัตนพงศ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒,๐๐๐ บาท
 ชมเชย  นายบวรนันท์ ขันเงิน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๒,๐๐๐ บาท
 ชมเชย  นางสาวพิมพ์วลัญช์ มังสิงห์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๒,๐๐๐ บาท
 ชมเชย  นายเฉลิมเกียรติ ยะประโคน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๒,๐๐๐ บาท
 ชมเชย  นางสาวชลนิศา ตุ่มพงษ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒,๐๐๐ บาท