การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐

13 September 2017   ข่าว, ข่าวสนจ.

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐


ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ


รอบคัดเลือกภูมิภาค

การประกวดรอบคัดเลือกภาคใต้

               เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง รัฐร่วมแรงสนับสนุน ย่อมเกิดคุณแก่ชาติ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดการประกวดมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด จำนวน ๑๐ คน จาก ๖ สถาบัน และผ่านการคัดเลือกได้แสดงสุนทรพจน์รอบฉับพลัน ในหัวข้อ “ความรู้คือขุมทรัพย์นับอนันต์” จำนวน ๑๐ คน โดยมีผู้สนใจเข้าชมการประกวดประมาณ ๒๐๐ คน โดยมีผลการประกวดดังนี้

ผลการประกวด ชื่อ-สกุล สถาบัน ทุนการศึกษา
  ชนะเลิศ   นางสาวมนฤดี ดำเอี่ยม   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ๖,๐๐๐ บาท
  รองชนะเลิศ   นางสาววรรณธิดา สามสี   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ๔,๐๐๐ บาท
  ชมเชย   นางสาวอนุทัย บุษบา   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ๒,๐๐๐ บาท


การประกวดรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

               เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓-๒๐๖ อาคาร ๓ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น หัวข้อ “วิชาการประสานความรอบรู้ นำสู่ความสำเร็จ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดการประกวด มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด จำนวน ๑๗ คน จาก ๓๑ สถาบัน และผ่านการคัดเลือกได้แสดงสุนทรพจน์รอบฉับพลันในหัวข้อ “ความพอเหมาะพอดี ช่วยชีวีทวีสุขจำนวน” ๑๙ คนโดยมีผู้สนใจเข้าชมการประกวดประมาณ ๒๐๐ คน โดยมีผลการประกวดดังนี้

ผลการประกวด ชื่อ-สกุล สถาบัน ทุนการศึกษา
  ชนะเลิศ   นางสาวปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๖,๐๐๐ บาท
  รองชนะเลิศ   นายจักรกฤษณ์ จันทเรือง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๔,๐๐๐ บาท
  รองชนะเลิศ   นายเกริกพล ขันทะศรี   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๔,๐๐๐ บาท
  ชมเชย   นายเกียรติชัย ราชจินดา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๒,๐๐๐ บาท
  ชมเชย   นายศุกร์สันต์ สมมาตย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ๒,๐๐๐ บาท