ทุนอาหารกลางวัน

               ทุนอาหารกลางวันจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๕  โดยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์  นายกสมาคมในขณะนั้น และได้รับการสนับสนุนจากนายพจน์ สารสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ในการขอรับเงินบริจาคจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์เป็นทุนเริ่มต้น จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดอาหารกลางวันให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ซึ่งประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มารับประทานอาหารกลางวันที่สมาคม ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.

               ลักษณะการจัดอาหารกลางวันตลอด ๔๓ ปีที่ผ่านมายังคงยึดถือหลักเกณฑ์เดิม คือ มีข้าวสวย พร้อมด้วยอาหารคาว ๒ อย่าง ขนมหวานหรือผลไม้ ๑ อย่าง และนมสด ๑ แก้ว

ปัจจุบัน มีนิสิตทุนอาหารกลางวันประมาณปีละ ๔๕๐ ราย และมีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ ๓ ล้านบาท