ทุนจุฬาสงเคราะห์

          ทุนจุฬาสงเคราะห์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๙๐ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ นายกสมาคมขณะนั้น ซึ่งได้ประทานชื่อกองทุนว่า “ทุนจุฬาสงเคราะห์” เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

          ทุนจุฬาสงเคราะห์เป็นกองทุนของสมาคมที่ให้ทุนต่อเนื่องมายาวนานกว่า ๖๐ ปี โดยใน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้เปลี่ยนแปลงการให้ทุนจากให้ทุนปีต่อปีเป็นให้ทุนจนสำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาของหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารทุนจุฬาสงเคราะห์จะคัดเลือกนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งไม่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ประเภทอื่นๆ และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด ให้ได้รับทุนต่อเนื่องทุกปีจนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ นิสิตผู้รับทุนจะได้รับทุน จุฬาสงเคราะห์สนับสนุนค่าเล่าเรียนปีละ ๒ ภาคการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๑๒ เดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท และหากไม่มีที่พัก จะจัดให้อยู่หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกรณีไม่ได้อยู่หอพักนิสิต จะให้ค่าที่พักเดือนละไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายทุนประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ สมาคมมีนิสิตทุนจุฬาสงเคราะห์ทุกชั้นปีรวม ๔๓ ราย และ  มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ ๕ ล้านบาทต่อปี