ทุนอาหารกลางวันจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๕ โดยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ นายกสมาคมในขณะนั้น และได้รับการสนับสนุนจากนายพจน์ สารสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ในการขอรับเงินบริจาคจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์เป็นทุนเริ่มต้น จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจัดอาหารกลางวันให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ซึ่งประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มารับประทานอาหารกลางวันที่สมาคม ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.

             ลักษณะการจัดอาหารกลางวันตลอด ๔๓ ปีที่ผ่านมายังคงยึดถือหลักเกณฑ์เดิม คือ มีข้าวสวย พร้อมด้วยอาหารคาว ๒ อย่าง ขนมหวานหรือผลไม้ ๑ อย่าง และนมสด ๑ แก้ว

           ปัจจุบัน สมาคมได้ร่วมกับมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ให้ทุนอาหารกลางวันแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณปีละ ๔๕๐ ราย และมีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ ๓ ล้านบาท

152303