ข้อบังคับ

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๕๓

               อาศัยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยที่เป็นการสมควรจึงมีมติให้ปรับปรุงข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้


หมวดที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ”

ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเป็นต้นไป

ข้อ ๓. ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกฉบับก่อนหน้านี้ และใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔. เว้นแต่ในข้อบังคับนี้จะระบุความหมายไว้เป็นอย่างอื่น

“สมาคม” หมายความถึง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

“สมาชิก” หมายความถึง สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกประเภท

“คณะกรรมการ” หมายความถึง คณะกรรมการอำนวยการสมาคม


หมวดที่ ๒

ชื่อ เครื่องหมายและสถานที่ตั้งสมาคม

ข้อ ๕. สมาคมนี้มีชื่อว่า ” สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” เรียกโดยย่อว่า ” สนจ. ” โดยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “CHULALONGKORN UNIVERSITY

ALUMNI ASSOCIATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING ” มีอักษรย่อว่า ” CUAA”

ข้อ ๖. เครื่องหมายของสมาคมทำด้วยโลหะสีทอง เป็นเข็มหรือดุมวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ ซม. ภายในรูปวงกลมมีตราพระเกี้ยวสีทอง ส่วนพื้นรองรับพระเกี้ยวเป็น สีชมพู มีชื่อของสมาคมเป็นสีทองรอบวงกลม เครื่องหมายของสมาคมนี้จักปักด้วยไหมหรือดิ้นสำหรับประดับเสื้อกีฬาของสมาชิกโดยขยายส่วนต่างๆ ของเครื่องหมายให้เหมาะสมกันแล้วย่อมทำได้ ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามแบบที่สมาคมกำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๗. สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ บริเวณที่ตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หมวดที่ ๓

วัตถุประสงค์

ข้อ ๘. สมาคมมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. ส่งเสริมความสามัคคี ระหว่างมวลสมาชิกและสังคมที่เกี่ยวข้อง

๓. ส่งเสริมการกีฬาและการบันเทิง

๔. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ

๕. ส่งเสริมเกียรติแห่งสถาบันการศึกษาและสมาชิก ผู้ได้ประกอบกิจอันเป็น

ประโยชน์แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ


หมวดที่ ๔

ประเภท คุณสมบัติ การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุงและการขาดจากสมาชิกภาพ

ข้อ ๙. สมาชิกแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑. สมาชิกสามัญ

๒. สมาชิกกิตติมศักดิ์

๓. สมาชิกวิสามัญ

ข้อ ๑๐. สมาชิกสามัญได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

๑. ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ประจำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. เคยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษและผู้ซึ่งได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๑. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือทำคุณประโยชน์แก่สมาคมหรือผู้มีเกียรติที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควรเชิญให้เป็นสมาชิกของสมาคม

ข้อ ๑๒. ให้เลขาธิการนำชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์ ประกาศให้สมาชิกทั่วไปทราบ

ข้อ ๑๓. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สมาชิกสามัญที่ได้ชำระค่าบำรุงสมาคม

ข้อ ๑๔. สมาชิกวิสามัญจะต้องเสียค่าบำรุงสมาคมครั้งเดียวเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือ ตามจำนวนที่คณะกรรมการอำนวยการมีมติเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  •  เงินค่าบำรุงสมาคมนี้ ให้คณะกรรมการอำนวยการจัดซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือฝากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ หรือตั๋วเงินที่รับรองหรืออาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ที่ได้ผลประโยชน์มากกว่าผลประโยชน์พันธบัตรรัฐบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการสามารถนำเฉพาะแต่ผลประโยชน์ของเงินค่าบำรุงสมาคมดังกล่าว มาใช้ในกิจกรรมของสมาคมได้

ข้อ ๑๕. สมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญ ย่อมเริ่มตั้งแต่วันที่สมาคมลงชื่อในทะเบียน

ข้อ ๑๖. สมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ

๑. ตาย

๒. มีความประพฤติไม่เหมาะสม

๓. ลาออก

๔. ละเมิดระเบียบ หรือข้อบังคับของสมาคมโดยเจตนา ซึ่งเมื่อได้รับคำตักเตือนจากคณะกรรมการแล้ว ผู้นั้นยังกระทำอยู่

การขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ ๑๖.๒ และข้อ ๑๖.๔ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติ


หมวดที่ ๕

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ ๑๗. สมาชิกวิสามัญจะได้รับสิทธิ์และประโยชน์จากสมาคม ดังต่อไปนี้

๑. บริหารกิจการของสมาคม ในฐานะเป็นผู้คัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการอำนวยการ เป็นผู้คัดเลือกกรรมการอำนวยการที่ได้รับการสรรหา หรือเป็นกรรมการอำนวยการได้

๒. มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในสถานที่ของสมาคมและสโมสร เพื่อการกีฬา การบันเทิง และอื่นๆ และได้รับการปฏิบัติโดยเสมอภาค แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

๓. ได้รับนิตยสารชุมนุมจุฬาฯ ตามที่สมาคมได้จัดทำขึ้น

๔. ประโยชน์อื่นใดที่สมาคมมีมติให้ช่วยเหลือ

ข้อ ๑๘. สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคม ได้รับสิทธิ์และประโยชน์จากสมาคมเช่นเดียวกับสมาชิกวิสามัญเว้นแต่สิทธิ์ตาม ข้อ ๑๗.๑ และข้อ ๑๗.๓ และสิทธิ์และประโยชน์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจะได้กำหนดขึ้น

ข้อ ๑๙. สมาชิกวิสามัญมีสิทธิ์ร้องขอต่อคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อตรวจตราเอกสารบัญชีทรัพย์สินของสมาคมได้ในเวลาอันสมควร

ข้อ ๒๐. สมาชิกย่อมมีสิทธิ์เข้าประชุมใหญ่ แต่สมาชิกวิสามัญเท่านั้นมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนได้คนละหนึ่งคะแนน การออกเสียงลงคะแนนเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะแต่งตั้งตัวแทนไม่ได้

ข้อ ๒๑. สมาชิกวิสามัญจำนวนรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป มีสิทธิทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการอำนวยการเรียกประชุมวิสามัญได้ โดยระบุถึงความประสงค์ที่ต้องการจัดให้มีการประชุมไปพร้อมกันด้วย

  • ให้คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต่รับหนังสือร้องขอตามวรรคแรก โดยนำความในข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่อาจพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว

ข้อ ๒๒. สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะนำญาติมิตรมาในงานรื่นเริงของสมาคม หรือเยี่ยมเยือนสมาคมเป็นครั้งคราวได้โดยสมาชิกผู้นั้นต้องรับผิดชอบสำหรับบุคคลที่ตนนำมา และต้องระมัดระวังที่จะไม่ก่อให้เกิดความรำคาญและเป็นที่รังเกียจแก่สมาชิกอื่นๆ

ข้อ ๒๓. สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะเสนอความเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการอำนวยการได้

ข้อ ๒๔. สมาชิกมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายสมาคมได้ตามระเบียบ


หมวดที่ ๖

คณะกรรมการอำนวยการและการพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๒๕.  คณะกรรมการอำนวยการ มีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน ๖๕ คน มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานของสมาคมตามขอบเขต วัตถุประสงค์และระเบียบของสมาคม ผู้ที่จะเป็นกรรมการอำนวยการประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

๑.   สมาชิกวิสามัญที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ จำนวน ๑๕ คน ตามข้อ ๒๗

๒.   นายกสมาคมนิสิตเก่าของคณะหรือเทียบเท่าคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนายกสมาคมนิสิตเก่าหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*

๓.   สมาชิกวิสามัญที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกสมาคมตามข้อ ๒๙

๔.   ประธานนิสิตเก่าภูมิภาค ๕ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาคตะวันออก    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

ข้อ ๒๖. ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการสรรหา จำนวน ๗ คน จากสมาชิกวิสามัญหรือสมาชิกสามัญผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมหรืออุปนายก หรือผู้เป็นหรือเคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีหรือคณบดีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์ หรือสมาชิกผู้อุปการะช่วยเหลือทำคุณประโยชน์แก่สมาคมอย่างยิ่ง หรือผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวมาข้างต้นต้องมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหรือนายกสมาคมในขณะคัดเลือกกรรมการสรรหา

  •  ให้กรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลจากผู้เป็นสมาชิกวิสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของจำนวนผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอำนวยการตามข้อ ๒๕.๑ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่คัดเลือกเป็นกรรมการอำนวยการตามข้อ ๒๗ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะกรรมการสรรหากำหนด โดยก่อนพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกดังกล่าว ให้กรรมการสรรหาหารือนายกสมาคมนิสิตเก่าของคณะหรือเทียบเท่าคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามข้อ ๒๕.๒ ด้วย ทั้งนี้ สมาชิกวิสามัญมีสิทธิเสนอตนเองหรือเสนอสมาชิกวิสามัญคนหนึ่งคนใดต่อคณะกรรมการสรรหาด้วยก็ได้
  •  กรรมการสรรหาให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ทั้งนี้ มิให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกัน เกินกว่า ๒ วาระ ถ้าตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาที่เหลือคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๖ วรรคแรก เป็นกรรมการสรรหาแทนโดยให้กรรมการสรรหาที่เข้ามารับตำแหน่ง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทนเท่านั้น

ข้อ ๒๗. ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้คัดเลือกกรรมการอำนวยการของสมาคมจำนวน ๑๕ คนตามรายชื่อจากบัญชีผู้รับเลือกตั้งที่คณะกรรมการสรรหาจัดทำขึ้นซึ่งอยู่ในการประชุมขณะนั้น เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นอันสมควรและได้แจ้งให้นายกสมาคมทราบล่วงหน้า แล้วเลือกผู้ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นกรรมการอำนวยการจำนวนไม่เกิน ๑๕ คน ลงในบัตรเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการสรรหากำหนด ผู้ได้คะแนนสูงกว่าผู้อื่นเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอำนวยการ

  •  ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้าย ให้ผู้ที่เข้าเป็นนิสิตก่อนเป็นกรรรมการอำนวยการ ในกรณีที่เข้าเป็นนิสิตพร้อมกันให้ใช้วิธีการจับฉลากโดยประธานในที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๒๘. ให้กรรมการอำนวยการ ตามข้อ ๒๕.๑ คัดเลือกกรรมการอำนวยการดังกล่าวคนหนึ่งเป็นนายกสมาคม ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้คัดเลือกจากผู้มีคะแนนเท่ากันนั้นใหม่จนกว่าจะได้นายกสมาคม

ข้อ ๒๙. ให้นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของกรรมการอำนวยการตามข้อ ๒๕.๑ แต่งตั้งสมาชิกวิสามัญตามข้อ ๒๕.๓ เป็นกรรมการอำนวยการจนได้จำนวนครบตามที่กำหนดในข้อ ๒๕

ให้นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการอำนวยการดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑. อุปนายก

๒. เลขาธิการ

๓. เหรัญญิก

๔. นายทะเบียน

๕. สาราณียกร

๖. ปฎิคม

๗. ประธานสโมสร

๘. ประชาสัมพันธ์

๙. กรรมการกลาง หรือประธานกีฬา หรือประธานฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม

ข้อ ๓๐. กรรมการอำนวยการชุดหนึ่งๆ อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี ถ้าตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ในกรณีเป็นกรรมการอำนวยการตามข้อ ๒๕.๑ ให้คณะกรรมการอำนวยการเชิญสมาชิกวิสามัญผู้ได้รับคะแนนคัดเลือกลำดับถัดไปเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ว่าง

  •  หากตำแหน่งนายกสมาคมว่างลง ให้ดำเนินการตามวรรคแรกและตาม ข้อ ๒๘ ตามลำดับ
  • ส่วนกรณีเป็นกรรมการอำนวยการตามข้อ ๒๕.๓ ให้คณะกรรมการอำนวยการเชิญสมาชิกวิสามัญผู้ใดผู้หนึ่งที่เห็นสมควรเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ว่าง แต่ทั้งนี้ ให้กรรมการที่เข้ามารับตำแหน่ง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทนเท่านั้น
  • ในการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตามวรรคแรกมิให้ติดต่อกันเกินกว่า ๒ วาระ
  • ในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอำนวยการมิให้ติดต่อกันเกินกว่า ๒ วาระ เว้นแต่การเป็นกรรมการอำนวยการโดยตำแหน่งตามข้อ ๒๕.๒ และข้อ ๒๕.๔

ข้อ ๓๑. กรรมการอำนวยการจะขาดจากตำแหน่งโดย

๑. ถึงคราวออกตามวาระ

๒. ตาย

๓. ลาออก

๔. ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญ

ให้กรรมการชุดเดิมส่งมอบงานให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ประชุมใหญ่เลือกกรรมการอำนวยการตาม ข้อ ๒๕.๑


หมวดที่ ๗

อำนาจหน้าที่และการบริหารงานสมาคม

ข้อ ๓๒. ข้อตกลง สัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่ได้กระทำในนามสมาคม จะมีผลผูกพันสมาคมต่อเมื่อข้อตกลง สัญญาหรือนิติกรรมนั้นๆ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ และไม่เป็นการขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบของสมาคม โดยมีนายกสมาคมหรืออุปนายกที่นายกสมาคมมอบหมายเป็นกลุ่มที่หนึ่ง กับเลขาธิการหรือเหรัญญิกหรือกรรมการอำนวยการอื่นที่นายกสมาคมมอบหมายเป็นกลุ่มที่สอง ลงนามร่วมกัน ๒ คนจากกลุ่มที่หนึ่ง ๑ คน และกลุ่มที่สอง ๑ คน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน ค่าใช้จ่ายประจำของสโมสร ค่าใช้จ่ายโครงการประจำ ให้เป็นไปตามระเบียบบริหารการเงินและงบประมาณของสมาคม

ข้อ ๓๓. ให้มีการประชุมกรรมการอำนวยการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อตรวจตราการเงินและดำเนินงานของสมาคม องค์ประชุมของคณะกรรมการอำนวยการต้องมีกรรมการ มาประชุมกันตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป ซึ่งจะต้องมีนายกหรืออุปนายกมาร่วมอยู่ด้วย

ข้อ ๓๔. ให้กรรมการอำนวยการคัดเลือกสมาชิกวิสามัญ ผู้สมควรเป็นอนุกรรมการ เฉพาะกิจการของสมาคมเป็นครั้งคราว และแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาสมาคมได้ตามสมควร

ข้อ ๓๕. กรรมการอำนวยการแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ :

๑. นายกสมาคม มีหน้าที่บริหารงานสมาคม ควบคุมกิจการทั่วไปของสมาคม ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มติ ระเบียบ นโยบายของสมาคม และตามกฎหมาย เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็นประธานที่ประชุมใหญ่ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ รวมถึงเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดเมื่อคะแนนเสียงในที่ประชุมเท่ากัน

๒. อุปนายก มีหน้าที่ปฏิบัติงานแทนนายกสมาคมตามที่นายกสมาคมมอบหมาย และในกรณีที่นายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกในลำดับอาวุโสตามคำสั่งนายกสมาคมเป็นผู้ปฏิบัติงานแทน

๓. เลขาธิการ มีหน้าที่ดำเนินงานของสมาคมตามที่นายก หรืออุปนายกมอบหมายให้ อีกทั้งมีหน้าที่ติดต่อกับสมาชิก และบุคคลภายนอกในกิจการของสมาคม ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม เรียกประชุม บันทึกการประชุม เก็บรักษารายงานการประชุม และโต้ตอบจดหมายอันเกี่ยวกับกิจการของสมาคมตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ และทรัพย์สินของสมาคม ทำบัญชีทรัพย์สิน สำรวจทรัพย์สินประจำปี และกิจการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย

๔. เหรัญญิก มีหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีของสมาคม กำกับดูแลการเก็บ การรักษาเงิน การทวงหนี้และชำระหนี้ของสมาคม การออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณารับรอง ตลอดจนจัดให้มีสมุดบัญชีและเอกสารทางการเงินของสมาคม พร้อมด้วยหลักฐานและใบสำคัญในการรับและจ่ายเงินให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี และการเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ

๕. นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทำทะเบียนประวัติสมาชิก และทำเนียบสมาชิกสมาคม

๖. สาราณียกร มีหน้าที่จัดทำนิตยสารชุมนุมจุฬาฯ ตลอดจนงานสื่อสาร ทุกประเภท จัดทำวารสารหรือข่าวสารเกี่ยวกับสมาคม เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่สมาชิก ตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย

๗. ปฏิคม มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้สมาชิกและผู้ร่วมในกิจการสมาคม ตลอดจนจัดกิจกรรมและงานสังคมที่สมาคมจัดขึ้น

๘. ประธานสโมสร มีหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ของสมาคม และ การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมและงานสังคมของสมาคม

๙. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมของสมาคม เพื่อประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ตลอดจนงานสื่อสารทุกประเภท จัดทำวารสารหรือข่าวสารเกี่ยวกับสมาคม เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่สมาชิก ตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย

กรรมการกลาง มีหน้าที่ให้ความคิดเห็น และร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานของสมาคมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ต่อสมาคม

ข้อ ๓๖. การบริหารการเงินของสมาคมให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารการเงินของสมาคมซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการ และเสนอระเบียบให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

ข้อ ๓๗. ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ๑ คน และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี


หมวดที่ ๘

การประชุมใหญ่

ข้อ ๓๘. เนื่องจากรอบบัญชีของสมาคมเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปี จึงให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้ง โดยปกติภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกวิสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ซึ่งในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอำนวยการมาร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน จึงจะถือเป็นองค์ประชุมได้ ถ้าสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมให้เรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน ๑๔ วัน ถ้าสมาชิกมาเท่าไรก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม

ข้อ ๓๙. การประชุมใหญ่ดังกล่าวในข้อ ๓๘ นั้น ให้เลขาธิการโดยอนุมัติของคณะกรรมการอำนวยการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะประชุมแจ้งไปยังสมาชิกวิสามัญล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนกำหนดวันประชุม

  • การประกาศตามวรรคแรก อาจดำเนินการโดยประกาศวัน เวลา สถานที่ประชุมใหญ่ในหนังสือพิมพ์รายวันและทางเว็บไซต์สมาคม หรือที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือไปรษณีย์ตามที่สมาชิกวิสามัญแจ้งในข้อมูลทะเบียนสมาคม หรือตามวิธีการอื่นที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควร

ข้อ ๔๐. ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ทำรายงานประจำปีรวมเรื่องราวกิจการงานแต่ละอย่างตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนแสดงงบดุลประจำปี เพื่อสมาชิกวิสามัญทั้งหลายอาจตรวจดูได้ไม่น้อยกว่า ๗ วันก่อนวันประชุมใหญ่ หรือเผยแพร่ลงในเว็บไซด์สมาคมเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบของสมาชิกวิสามัญ

ข้อ ๔๑. นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีดังกล่าวแล้ว หากมีกรณีพิเศษในปีใด ที่กรรมการอำนวยการเห็นสมควร อาจจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญด้วยก็ได้ แต่การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญนี้ ให้ระบุความประสงค์ที่จะต้องการประชุมโดยชัดแจ้งให้สมาชิกวิสามัญทราบพร้อมกันไปด้วย โดยให้นำความในข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม


หมวดที่ ๙

การแก้ไขข้อบังคับและวางระเบียบ

ข้อ ๔๒. ห้ามมิให้ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมแก้ไขดัดแปลงข้อบังคับนี้ นอกจากกระทำโดยที่ประชุมใหญ่ด้วยมติสองในสามของจำนวนสมาชิกวิสามัญที่มาประชุม

ข้อ ๔๓. นอกจากข้อบังคับนี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ให้กรรมการอำนวยการมีอำนาจ วางระเบียบการที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ เพื่อจัดการให้เป็นไปตามความประสงค์แห่ง ข้อบังคับนี้


หมวดที่ ๑๐

การเลิกสมาคมและการชำระบัญชี

ข้อ ๔๔. ถ้าสมาคมต้องเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมตกเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หมวดที่ ๑๑

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๔๕. บรรดาระเบียบการ หรือคำสั่งของสมาคมในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้

ข้อ ๔๖. ให้คณะกรรมการอำนวยการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันพิจารณาอนุมัติข้อบังคับนี้ เป็นคณะกรรมการอำนวยการจนกว่าจะครบวาระที่กำหนดในข้อบังคับตาม ข้อ ๓

ข้อ ๔๗. จำนวนกรรมการอำนวยการตามข้อ ๒๕ และการเริ่มต้นนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของนายกสมาคมและกรรมการอำนวยการตามข้อ ๓๐ วรรคสี่ และวรรคห้า ให้ใช้บังคับกับกรรมการอำนวยการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ตามข้อบังคับนี้

ข้อ ๔๘. ให้สมาชิกวิสามัญที่มีอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ เป็นสมาชิกวิสามัญตามข้อบังคับนี้

……………………………………..

* แก้ไขเพิ่มโดยการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙