รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

————————————-

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา    กีระนันทน์ ประธานกรรมการ
๒. นายเทวินทร์    วงศ์วานิช รองประธานกรรมการ
๓. นายสหรัฐ    บุญโพธิภักดี รองประธานกรรมการ
๔. นายจุลสิงห์    วสันตสิงห์ กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์    พุกผาสุข กรรมการ
๖. นายอนุชา    โมกขะเวส กรรมการ
๗. นายวาสุกรี    กล้าไพรี กรรมการ
๘. นายตันติ    ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ กรรมการ
๙. นายสุวัฒน์    ปริญญาปริวัฒน์ กรรมการ
๑๐. นางรัตนาวลี    โลหารชุน กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์ดุษฎี    สงวนชาติ กรรมการและเหรัญญิก
๑๒. นางชลิดา    พันธ์กระวี กรรมการและเลขานุการ