รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔

_______________________


นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

 นายกสมาคมดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

อุปนายกคนที่ ๑

อุปนายกคนที่ ๒

อุปนายกคนที่ ๓


ดร.ศรายุธ แสงจันทร์

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ

อุปนายกคนที่ ๔

อุปนายกคนที่ ๕


นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์

นางทัศนีย์นาถ พฤกษไพบูลย์

นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์

เลขาธิการ

รองเลขาธิการ

เหรัญญิก


นางนวลจันทร์ ทองธรรมชาติ

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์

นายอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายทะเบียน

สาราณียกร


นางวรรณพร พรประภา

นายศุภชัย ชุติกุศล

นายสมิทธิ์ บุญชุติมา

ปฏิคม

ประธานสโมสร

ประชาสัมพันธ์


นายกรรชิต จิตระทาน

นางภิมลภา สันติโชค

ดร.อดิทัต วะสีนนท์

ประธานฝ่ายพิธีการ

ประธานฝ่ายสารสนเทศ

ประธานฝ่ายต่างประเทศ

นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง

นายราเมศวร์ ศิลปพรหม
รองประธานฝ่ายต่างประเทศ

ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ประธานฝ่ายนวัตกรรมและกิจกรรมใหม่

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ

นายสุทธิพันธ์ วรรณวินเวศน์

นายสมภพ โปษะกฤษณะ

รองประธานฝ่ายนวัตกรรมและกิจกรรมใหม่

ประธานฟุตบอล

ประธานกอล์ฟ


นายศานิทท์ กี่บุตร

ประธานรักบี้ฟุตบอลกรรมการกลาง

นพ.กำธร พฤกษานานนท์

ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว

ผศ.บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

นายภัทรพล ตุลารักษ์

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง


นายภาคภูมิ คำนวนศิริ

นายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

นางเกวลิณ วรรณโกวิท

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง


ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

กรรมการกลาง

กรรมการกลางนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะ

นายชัยธวัชว์ ไทยง

ทพ.วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์

นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์

นายกสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์


พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์

นายยงยุทธ ทองกองทุน

นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์

นายกสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์


นายสันติ วิลาสศักดานนท์

รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์


รศ.ร.ต.อ.หญิง ดร.ยุพิน อังสุโรจน์

ภก.ดร.พิสุทธิ เลิศวิไล

นายกสมาคมนิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์

นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์


ดร.พิเศษ เลิศวิไล

นางสาวธิติมา มานิตพร

นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์

นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์การกีฬา


 

นายลวรณ แสงสนิท

นายวิชญ์ ไวฑูรเกียรติ

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์


 

นายวิชัย เบญจรงคกุล

นายกฤษณะ ธนะธนิต

นายกสมาคมนิสิตเก่าสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


 

นายฤทธิชัย ศรีวิจารย์

น.สพ.บุญเลิศ ปรีชาตั้งกิจ

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสหเวชศาสตร์

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์


 

นางปฏิมา ตันติคมน์

นางสาวณัฏฐณี สุขปรีดี

นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์

ประธานชมรมนิสิตเก่าจิตวิทยา


 นางรัตนาวลี  โลหารชุน

นายกสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานนิสิตเก่าภูมิภาค

นายสมชาย เดชภิรัตนมงคล

ประธานนิสิตเก่าภาคเหนือ

นายแพทย์ชูชัย พักโพธิ์เย็น

ประธานนิสิตเก่าภาคกลาง

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล

ประธานนิสิตเก่าภาคตะวันออก

นายชวน ศิรินันท์พร

ประธานนิสิตเก่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสามารถ วราดิศัย

ประธานนิสิตเก่าภาคใต้