รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒

_______________________


นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี

 นายกสมาคม

  

นายวาสุกรี กล้าไพรี

อุปนายกคนที่ ๑

นายรุจ เหราบัตย์

อุปนายกคนที่ ๒

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

อุปนายกคนที่ ๓


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

อุปนายกคนที่ ๔

นางรัชนี พัฒนผลไพบูลย์

อุปนายกคนที่ ๕

นางสายสม วงศาสุลักษณ์

อุปนายกคนที่ ๖


   

 นางรัตนาวลี  โลหารชุน

เลขาธิการ

นางเก็จกาญจน์ วิริยะสวัสดิ์

รองเลขาธิการ

นายสุวัฒน์ ปริญญาปริวัฒน์

เหรัญญิก


นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายถกล ติงธนาธิกุล

นายทะเบียน

นางสาวดวงกมล โชตะนา

สาราณียกร


 

นายพิสิษฐ์ ชะเอมกูล

ปฏิคม

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ

ประธานสโมสร

นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

ประชาสัมพันธ์


   

นายสมชาย เปรมประภาพงษ์

ประธานสมาชิกสัมพันธ์

ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

ประธานฟุตบอล

นายสมภพ โปษะกฤษณะ

ประธานกอล์ฟ


นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ

ประธานรักบี้ฟุตบอลกรรมการกลาง

     

อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี

กรรมการกลาง

รศ.เพ็ญพรรณ ยังคง

กรรมการกลาง

นายธนะชัย สันติชัยกูล

กรรมการกลาง

นางสาวไขศรี อุทัยวรรณ์

กรรมการกลาง


   

ผศ.บุญชัย โสวรรณวนิชกุล

กรรมการกลาง

นายจักรฤทธิ์ อนุฤทธิ์

กรรมการกลาง

รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์

กรรมการกลาง

นายวรพจน์ มานะพันธุ์พงศ์

กรรมการกลาง


นางปฏิมา ตันติคมน์

กรรมการกลาง

ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

กรรมการกลาง

นายอานนท์ เจริญรุ่งเรือง

กรรมการกลาง

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

กรรมการกลาง


     

 นายพรพจน์ เพ็ญพาส

กรรมการกลาง

 นายสยาม ศิริมงคล

กรรมการกลาง

 นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

กรรมการกลาง

นางกมลรัญชน์ พุกะทรัพย์

 กรรมการกลาง


ดร.อัมพร ต่อศิริสุข

กรรมการกลาง

นายโยธิน ธาราหิรัญโชติ

กรรมการกลางนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะ

นายชัยธวัชว์ ไทยง

นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์

ทพ.วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์

นายกสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์


นายสุรพล สร้างสมวงษ์

นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์

นายยงยุทธ ทองกองทุน

นายกสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์


นายสันติ วิลาสศักดานนท์

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน

นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์


รศ.ร.ต.อ.หญิง ดร.ยุพิน อังสุโรจน์

นายกสมาคมนิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์

ภก.ดร.พิสุทธิ์ เลิศวิไล

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์


ดร.พิเศษ เลิศวิไล

นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.วันชัย บุญรอด

นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์การกีฬา


   

นายลวรณ แสงสนิท

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์

นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์


 

นายวิชัย เบญจรงคกุล

นายกสมาคมนิสิตเก่าสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

นายกฤษณะ ธนะธนิต

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


 

นายฤทธิชัย ศรีวิจารย์

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสหเวชศาสตร์

น.สพ.บุญเลิศ ปรีชาตั้งกิจ

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์


 

นางปฏิมา ตันติคมน์

นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์

นางสาวณัฏฐณี สุขปรีดี

ประธานชมรมนิสิตเก่าจิตวิทยา


 นางรัตนาวลี  โลหารชุน

นายกสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานนิสิตเก่าภูมิภาค

 

นายสมชาย เดชภิรัตนมงคล

ประธานนิสิตเก่าภาคเหนือ

 

นายแพทย์ชูชัย พักโพธิ์เย็น

ประธานนิสิตเก่าภาคกลาง

 

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล

ประธานนิสิตเก่าภาคตะวันออก

 

 

นายชวน ศิรินันท์พร

ประธานนิสิตเก่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นายสามารถ วราดิศัย

ประธานนิสิตเก่าภาคใต้