แบบที่ 01 ชุดพระนิรันตราย (พระบูชาทองคำ)

ราคา 114,999 บาท

แบบที่ 02  ชุดพระนิรันตราย

ราคา 49,999 บาท

แบบที่ 03 พระกริ่งทองสองกษัตริย์ 

ราคา 3,299 บาท

แบบที่ 04 พระกริ่งเนื้อเงิน

ราคา 2,299 บาท

แบบที่ 05 พระกริ่งนวโลหะรมดำ

ราคา 699 บาท

แบบที่ 06 (ทอง) พระผงสีครีม

ราคา 1,499 บาท

แบบที่ 07 ( ทอง+นาก ) พระผงสีครีม

ราคา 1,099 บาท

แบบที่ 08 (เงิน) พระผงสีครีม

ราคา 599 บาท

แบบที่ 09 (นาก) พระผงสีครีม

ราคา 399 บาท

แบบที่10 (ปัดทอง) พระผงสีครีม

ราคา 299 บาท

แบบที่ 11 (ทอง) พระผงสีดำ

ราคา 1,499 บาท

แบบที่ 12 (ทอง+นาก) พระผงสีดำ

ราคา 1,099 บาท

แบบที่ 13 (เงิน) พระผงสีดำ

ราคา 599 บาท

แบบที่ 14 (นาก) พระผงสีดำ

ราคา 399 บาท

แบบที่ 15 (ปัดทอง) พระผงสีดำ

ราคา 299 บาท


                                       

— ใบจองพระนิรันตราย (จำลอง) สองกษัตริย์แบบเป็นรายองค์


สนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณโสภา ยอดจิตร โทร.02-215-3488 ต่อ 18 โทรสาร 02-216-1298

E-mail: sopha@chula-alumni.com